الگوریتم Blake2B-Sia
الگوریتم Blake2S
الگوریتم Blake256R14
الگوریتم X11
الگوریتم Equihash
الگوریتم EtHash
الگوریتم SHA-256
الگوریتم Scrypt